Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
S. Douglas Olson, Athenaeus' Index of Authors, Texts, and Persons

Where Name='Timaeus of Tauromenium'

# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
15997Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F *491212.518e12.15 [1 - 100%]
12.16 [0 - 0%]
Vote12.15
12.16
12.15 - 12.16
12.15 - 12.16
12.1512.16
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
15998Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F *491212.518f12.1612.16
12.16
12.16
12.16
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
15999Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 101313.573c13.3213.32
13.32
13.32
13.32
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16000Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 11255.206e5.405.40
5.40
5.40
5.40
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16001Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 11a66.264c6.85
6.86
Vote6.85
6.86
6.85 - 6.86
6.85 - 6.86
6.856.86
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16002Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 11a66.264d6.86
6.87
Vote6.86
6.87
6.86 - 6.87
6.86 - 6.87
6.866.87
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16003Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 11b66.272a6.102
6.103
Vote6.102
6.103
6.102 - 6.103
6.102 - 6.103
6.1026.103
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16004Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 11b66.272b6.1036.103
6.103
6.103
6.103
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16005Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 14055.181c5.105.10
5.10
5.10
5.10
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16006Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 1441313.602f13.7913.79
13.79
13.79
13.79
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16007Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 14922.37b2.4
2.5
Vote2.4
2.5
2.4 - 2.5
2.4 - 2.5
2.42.5
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16008Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 14922.37c2.52.5
2.5
2.5
2.5
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16009Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 14922.37d2.52.5
2.5
2.5
2.5
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16010Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 14922.37e2.5
2.6
Vote2.5
2.6
2.5 - 2.6
2.5 - 2.6
2.52.6
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16011Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 15688.342c8.27
8.28
Vote8.27
8.28
8.27 - 8.28
8.27 - 8.28
8.278.28
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16012Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 158a1010.437b10.4910.49
10.49
10.49
10.49
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16013Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 1644.136e4.134.13
4.13
4.13
4.13
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16014Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 1a44.153d4.38
4.39
Vote4.38
4.39
4.38 - 4.39
4.38 - 4.39
4.384.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16015Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 1b1212.517d12.1412.14
12.14
12.14
12.14
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16016Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 2377.327b7.1327.132
7.132
7.132
7.132
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16017Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 24a1313.589a13.5513.55
13.55
13.55
13.55
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16018Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 3266.250a6.566.56
6.56
6.56
6.56
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16019Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 331111.471f11.42
11.43
Vote11.42
11.43
11.42 - 11.43
11.42 - 11.43
11.4211.43
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16020Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 441212.522a12.21
12.22
Vote12.21
12.22
12.21 - 12.22
12.21 - 12.22
12.2112.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16021Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 441212.522b12.2212.22
12.22
12.22
12.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16022Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 441212.522c12.2212.22
12.22
12.22
12.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16023Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 451212.522c12.2212.22
12.22
12.22
12.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16024Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 451212.522d12.22
12.23
Vote12.22
12.23
12.22 - 12.23
12.22 - 12.23
12.2212.23
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16025Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 4711.34c1.621.62
1.62
1.62
1.62
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16026Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 481212.518d12.1512.15
12.15
12.15
12.15
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16027Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.519b12.16 [1 - 100%]
12.17 [0 - 0%]
Vote12.16
12.17
12.16 - 12.17
12.16 - 12.17
12.1612.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16028Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.519c12.1712.17
12.17
12.17
12.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16029Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.519d12.1712.17
12.17
12.17
12.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16030Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.519e12.17
12.18
Vote12.17
12.18
12.17 - 12.18
12.17 - 12.18
12.1712.18
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16031Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.519f12.1812.18
12.18
12.18
12.18
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16032Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.520a12.1812.18
12.18
12.18
12.18
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16033Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.520b12.1812.18
12.18
12.18
12.18
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16034Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 501212.520c12.18
12.19
Vote12.18
12.19
12.18 - 12.19
12.18 - 12.19
12.1812.19
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16035Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 511212.523c12.2512.25
12.25
12.25
12.25
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16036Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 521212.523d12.2512.25
12.25
12.25
12.25
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16037Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 521212.523e12.25
12.26
Vote12.25
12.26
12.25 - 12.26
12.25 - 12.26
12.2512.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16038Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 566.272b6.1036.103
6.103
6.103
6.103
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16039Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566F 91212.541c12.5812.58
12.58
12.58
12.58
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16040Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566T 1666.272b6.1036.103
6.103
6.103
6.103
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16041Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566T 2566.272b6.1036.103
6.103
6.103
6.103
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
16042Timaeus of TauromeniumhistorianFGrH566T 261010.416b10.910.9
10.9
10.9
10.9

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.650d-e)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License