Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Note (Reference)
1068ApollodorusCyrenaeus1111.487b

Vote your Kaibel reference:

11.73
11.74

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License