Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
A. Meineke: Athenaei Deipnosophistae - Index Scriptorum

Where Name='Ion'

# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4191IonChiustragicus11.3f1.51.5
1.5
1.5
1.5
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4192IonChiustragicus77.318d7.1067.106
7.106
7.106
7.106
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4193IonChiustragicusvixit Sophoclis aetate1313.603e13.80
13.81
Vote13.80
13.81
13.80 - 13.81
13.80 - 13.81
13.8013.81
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4194IonChiustragicusvixit Sophoclis aetate1313.603f13.8113.81
13.81
13.81
13.81
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4195IonChiustragicuscitatur11.21a1.37
1.38
Vote1.37
1.38
1.37 - 1.38
1.37 - 1.38
1.371.38
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4196IonChiustragicuscitatur22.35d2.22.2
2.2
2.2
2.2
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4197IonChiustragicuscitatur22.35e2.22.2
2.2
2.2
2.2
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4198IonChiustragicuscitatur22.68b2.772.77
2.77
2.77
2.77
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4199IonChiustragicuscitatur1111.478b11.55
11.56
Vote11.55
11.56
11.55 - 11.56
11.55 - 11.56
11.5511.56
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4200IonChiustragicusἈγαμέμνων1111.468c11.3411.34
11.34
11.34
11.34
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4201IonChiustragicusἈγαμέμνων1111.468d11.3411.34
11.34
11.34
11.34
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4202IonChiustragicusἈγαμέμνων1111.468e11.3411.34
11.34
11.34
11.34
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4203IonChiustragicusΕὐρυτίδαι1111.495b11.9011.90
11.90
11.90
11.90
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4204IonChiustragicusΚαινεύς0


# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4205IonChiustragicusΛαέρτης66.267d6.936.93
6.93
6.93
6.93
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4206IonChiustragicusὈμφάλη66.258f6.73
6.74
Vote6.73
6.74
6.73 - 6.74
6.73 - 6.74
6.736.74
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4207IonChiustragicusὈμφάλη1010.411b10.110.1
10.1
10.1
10.1
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4208IonChiustragicusὈμφάλη1111.498e11.9911.99
11.99
11.99
11.99
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4209IonChiustragicusὈμφάλη1111.501f11.10411.104
11.104
11.104
11.104
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4210IonChiustragicusὈμφάλη1515.690b15.4115.41
15.41
15.41
15.41
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4211IonChiustragicusΦοίνιξ ἢ Καινεύς33.91d3.413.41
3.41
3.41
3.41
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4212IonChiustragicusΦοίνιξ ἢ Καινεύς44.184f4.844.84
4.84
4.84
4.84
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4213IonChiustragicusΦοίνιξ ἢ Καινεύς1010.451d10.7410.74
10.74
10.74
10.74
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4214IonChiustragicusἐν Φοίνικι77.318d7.1067.106
7.106
7.106
7.106
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4215IonChiustragicusἐν τῷ δευτέρῳ Φοίνικι44.185a4.844.84
4.84
4.84
4.84
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4216IonChiustragicusΦρουροί44.185a4.844.84
4.84
4.84
4.84
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4217IonChiustragicusἘλεγεῖα1010.436f10.48
10.49
Vote10.48
10.49
10.48 - 10.49
10.48 - 10.49
10.4810.49
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4218IonChiustragicusἘλεγεῖα1010.447d10.67
10.68
Vote10.67
10.68
10.67 - 10.68
10.67 - 10.68
10.6710.68
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4219IonChiustragicusἘλεγεῖα1010.447e10.6810.68
10.68
10.68
10.68
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4220IonChiustragicusἘλεγεῖα1010.447f10.6810.68
10.68
10.68
10.68
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4221IonChiustragicusἘλεγεῖα1111.463a11.7
11.8
Vote11.7
11.8
11.7 - 11.8
11.7 - 11.8
11.711.8
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4222IonChiustragicusἘλεγεῖα1111.463b11.811.8
11.8
11.8
11.8
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4223IonChiustragicusἘλεγεῖα1111.463c11.8
11.9
Vote11.8
11.9
11.8 - 11.9
11.8 - 11.9
11.811.9
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4224IonChiustragicusἘλεγεῖα1111.496c11.9411.94
11.94
11.94
11.94
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4225IonChiustragicusἘπιδημίαι33.93a3.44
3.45
Vote3.44
3.45
3.44 - 3.45
3.44 - 3.45
3.443.45
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4226IonChiustragicusἘπιδημίαι33.107a3.693.69
3.69
3.69
3.69
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4227IonChiustragicusπερὶ Χίου1010.426e10.2810.28
10.28
10.28
10.28
# Name Ethnicon Characterization Note Work Sub Work Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4228IonChiustragicusde Ione et in eius dramata commentarios scripsere Aristarchus, Bato Sinopensis, Didymus, et Epimenes sive Epigenes: de quibus suis locis0


Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License