Digital Athenaeus
G. Kaibel: Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri 15

Authors Catalog

Xenophon (Xenophon)

Historicus

Atheniensis Athenae

urn:cts:greekLit:tlg0032

Works

urn:cts:greekLit:tlg0032.ath001 - Agesilaus
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath002 - Anabasis
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath003 - Memorabilia
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath004 - Hiero
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath005 - On Horsemanship
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath006 - Cynegeticus
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath007 - Cyropaedia
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath008 - Oeconomicus
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath009 - Ways and Means
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath010 - Symposium
urn:cts:greekLit:tlg0032.ath011 - Hellenica

1.27[ ἣν παρίστησι γινομένην Ξενοφῶν ὁ καλὸς ἐν τῇ Ἀναβάσει ἐν τῷ παρὰ Σεύθῃ τῷ Θρᾳκὶ συμποσίῳ. ]
1.35[ Φιλίππου δὲ τοῦ γελωτοποιοῦ Ξενοφῶν μνημονεύει. ]
1.37[ τῆς δὲ Μέμφιδος ὀρχήσεως ἤρα καὶ Σωκράτης ὁ σοφὸς καὶ πολλάκις καταλαμβανόμενος ὀρχούμενος, ὥς φησι Ξενοφῶν, ἔλεγε τοῖς γνωρίμοις παντὸς εἶναι μέλους τὴν ὄρχησιν γυμνάσιον. ]
1.42[ καὶ Ξενοφῶν ἐν Οἰκονομικῷ· ]
1.42[ κατακεῖσθαι δὲ λέγεται καὶ κατακεκλίσθαι, ὡς ἐν Συμποσίοις [+] Ξενοφῶν καὶ Πλάτων. ]
1.53[ μνημονεύει αὐτοῦ καὶ Ξενοφῶν Ἀναβάσει. ]
2.32[ καὶ Ξενοφῶν δʼ ὁ μουσικώτατος ἐν ζʹ Ἀναβάσεως γράφει· ]
2.85[ καὶ Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ Ἀναβάσεως γράφει τάδε· ]
3.47[ καὶ Ξενοφῶν ἐν τῷ περὶ ἱππικῆς· ]
3.93[ Ξενοφῶν δὲ ὁ μουσικώτατος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἱέρωνιτυραννικῷ διαβάλλων τὰ τοιαῦτα βρώματά φησι· . ]
3.97[ οἶδεν δὲ καὶ ὁ καλὸς Ξενοφῶν ἐν Ἀπομνημονεύμασι τὴν διὰ χιόνος πόσιν. ]
4.16[ Πολέμων δʼ ἐν τῷ παρὰ Ξενοφῶντι [+] κανάθρῳ τοῦ παρὰ Λάκωσι καλουμένου δείπνου κοπίδος μνημονεύοντα Κρατῖνον ἐν Πλούτοις λέγειν· ]
4.24[ περὶ δὲ τῆς τρυφῆς τῶν ἐν Πέρσαις βασιλέων Ξενοφῶν ἐν Ἀγησιλάῳ οὕτω γράφει· ]
4.35[ Θρᾳκίων δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν ζʹ Ἀναβάσεως τὸ παρὰ Σεύθῃ διαγράφων συμπόσιον ἐν τούτοις· ]
4.35[ ὁ δὲ Ἀρύστας ἐπεὶ παρʼ αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχόος ἦν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκ ἔτι δειπνοῦντα· ]
4.35[ Ξενοφῶν δὲ ἀνέστη θαρσαλέως καὶ δεξάμενος τὸ κέρας εἶπεν· ]
4.46[ καὶ ὁ θαυμάσιος δὲ Ξενοφῶν φησιν ὡς ἡδὺ μὲν μᾶζαν καὶ κάρδαμα φαγεῖν πεινῶντι, ἡδὺ δὲ ὕδωρ ἀρυσάμενον ἐκ ποταμοῦ διψῶντα πιεῖν. ]
4.70[ ἐκάλουν δὲ καὶ ἀγοραστὴν τὸν τὰ ὄψα ὠνούμενον, νῦν δʼ ὀψωνάτωρα, ὡς Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων οὑτωσὶ λέγων· ]
4.71[ ὅτι δʼ εἶχον οἱ ἀρχαῖοι καὶ τοὺς προγεύστας καλουμένους Ξενοφῶν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἱέρωνιτυραννικῷ φησιν· ]
5.3[ τοῦτο δὲ ὀρθῶς ἀπεμάξατο ὁ Ξενοφῶν καὶ Πλάτων, οἳ κατʼ ἀρχὰς τῶν ξυγγραμμάτων ἐκτίθενται τὴν αἰτίαν τοῦ συμποσίου καὶ τίνες οἱ παρόντες. ]
5.3[ ὁ δʼ Ἐπίκουρος ἅπαντας εἰσήγαγε προφήτας ἀτόμων καὶ ταῦτʼ ἔχων παραδείγματα τήν τε τοῦ ποιητοῦ τῶν συμποσίων ποικιλίαν καὶ τὴν Πλάτωνός τε καὶ Ξενοφῶντος χάριν. ]
5.3[ ὧν ὁ μὲν Πλάτων τὸν μὲν Ἐρυξίμαχον ἰατρόν, τὸν δὲ Ἀριστοφάνη ποιητήν, ἄλλον δʼ ἀπʼ ἄλλης προαιρέσεως σπουδάζοντας εἰσήγαγεν, Ξενοφῶν δὲ καί τινας ἰδιώτας συνανέμιξε. ]
5.7[ παραπλησίως δὲ καὶ Ξενοφῶν. ]
5.13[ ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Ξενοφῶντος Συμπόσιον καίπερ ἐπαινούμενον οὐκ ἐλάττους ἔχει τούτων ἐπιλήψεις. ]
5.56[ πάντʼ οὖν ψεύδονται οἱ φιλόσοφοι καὶ πολλὰ παρὰ τοὺς χρόνους γράφοντες οὐκ αἰσθάνονται, καθάπερ οὐδʼ ὁ καλὸς Ξενοφῶν, ὃς ἐν τῷ Συμποσίῳ ὑποτίθεται Καλλίαν τὸν Ἱππονίκου Αὐτολύκου τοῦ Λύκωνος ἐρῶντα καὶ νενικηκότος αὐτοῦ παγκράτιον ἑστίασιν ποιούμενον καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις δαιτυμόσι παρόντα αὑτὸν τὸν ἴσως μηδὲ γεννηθέντα ἢ περὶ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ὑπάρχοντα. ]
5.56[ πάλιν ὁ Ξενοφῶν ποιεῖ τὸν Σωκράτην λέγοντα ἐν τῷ Συμποσίῳ ταυτί· ]
5.56[ πλὴν εἴτε κατέψευσται τοῦτο Ξενοφῶν εἴτʼ ἄλλως γεγραμμένῳ τῷ Πλάτωνος ἐνέτυχε Συμποσίῳ, παρείσθω· ]
5.58[ παρίστησι δὲ τοῦτο σαφῶς ὁ Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ Ἑλληνικῶν ἐκτιθεὶς οὕτως· ]
5.60[ κἀν τούτοις δὲ μὴ συμφωνῶν Ξενοφῶν φησι· ]
5.63[ τούτοις γὰρ τοῖς ἀνδράσιν οὐδεὶς ἀγαθὸς σύμβουλος εἶναι δοκεῖ, οὐ στρατηγὸς φρόνιμος, οὐ σοφιστὴς ἀξιόλογος, οὐ ποιητὴς ὠφέλιμος, οὐ δῆμος εὐλόγιστος ἀλλʼ ἢ Σωκράτης ὁ μετὰ τῶν Ἀσπασίας αὐλητρίδων ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων συνδιατρίβων καὶ Πίστωνι τῷ θωρακοποιῷ διαλεγόμενος καὶ Θεοδότην διδάσκων τὴν ἑταίραν ὡς δεῖ τοὺς ἐραστὰς παλεύειν, ὡς Ξενοφῶν παρίστησιν ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων τοιαῦτα γὰρ ποιεῖ αὐτὸν παραγγέλματα τῇ Θεοδότῃ λέγοντα, ἃ οὔτε Νικὼ ἡ Σαμία ἢ Καλλιστράτη ἡ Λεσβία ἢ Φιλαινὶς Λευκαδία, ἀλλʼ οὐδὲ ὁ Ἀθηναῖος Πυθόνικος συνεωράκασιν πόθων θέλγητρα· ]
6.59[ τοιοῦτος ἦν καὶ Ἡρακλείδης ὁ Μαρωνείτης ὁ Σεύθου τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως κόλαξ, οὗ μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν ζʹ Ἀναβάσεως. ]
6.103[ Νικίας δʼ ὁ Νικηράτου, ὡς ὁ καλὸς ἔφη Ξενοφῶν ἐν τῷ περὶ πόρων, χιλίους ἔχων οἰκέτας ἐμίσθωσεν αὐτοὺς εἰς τὰ ἀργυρεῖα Σωσίᾳ τῷ Θρᾳκὶ ἐφʼ ᾧ ὀβολὸν ἑκάστου τελεῖν τῆς ἡμέρας. ]
7.5[ ἐγὼ δὲ οὐκ ὢν ὀψοφαγίστατος( οὕτω γὰρ Ξενοφῶν ὠνόμασεν ἐν Ἀπομνημονεύμασι γράφων οὕτως· ]
9.5[ ἀμφιβόλως δʼ εἴρηται τὸ παρὰ τῷ Ξενοφῶντι ἐν πρώτῳ Παιδείας φησὶ γὰρ ὁ φιλόσοφος· ]
9.6[ Ξενοφῶν Κυνηγετικῷ· ]
9.15[ Ξενοφῶν δʼ ἐν δευτέρῳ Παιδείας· ]
9.43[ πέτονται δὲ ἐπὶ βραχύ, ὥς φησι Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ Ἀναβάσεως γράφων οὕτως· ]
9.44[ ἀληθῆ λέγειν φησὶ τὸν ΞενοφῶνταΠλούταρχος περὶ τῶν ὠτίδων· ]
9.55[ Ξενοφῶν Ἀναβάσεως πρώτῳ· ]
9.62[ Ξενοφῶν δʼ ἐν Κυνηγετικῷ χωρὶς τοῦ ν λαγῶ καὶ περισπωμένως, ἐπεὶ τὸ καθʼ ἡμᾶς ἐστι λαγός. ]
9.63[ πολύγονον δʼ ἐστὶ τὸ ζῷον ὁ λαγώς, ὡς Ξενοφῶν εἴρηκεν ἐν τῷ Κυνηγετικῷ. ]
9.79[ Ξενοφῶν δʼ ἐν αʹ Παιδείας γράφει· ]
10.18[ καὶ Μνησίμαχος δὲ ἐν Φιλίππῳ διὰ τὸν ὑπερβάλλοντα κόρον ἐν τοῖς δείπνοις παράγει τι συμπόσιον πολέμου παρασκευὴν ἐπαγγελλόμενον καὶ ὡς ἀληθῶς κατὰ τὸν χαριέστατον Ξενοφῶντα πολέμου ἐργαστήριον. ]
10.23[ μνημονεύει τοῦ κυάθου καὶ Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ Παιδείας καὶ Κρατῖνος, ἔτι δʼ Ἀριστοφάνης πολλαχοῦ καὶ Εὔβουλος ἐν Ὀρθάννῃ. ]
10.31[ Ξενοφῶν γοῦν Γρύλου παρὰ Διονυσίῳ ποτὲ τῷ Σικελιώτῃ πίνειν ἀναγκάζοντος τοῦ οἰνοχόου προσαγορεύσας ὀνομαστὶ τὸν τύραννον τί δή, ἔφη, ὦ Διονύσιε, οὐχὶ καὶ ὁ ὀψοποιὸς ἀγαθὸς ὢν καὶ ποικίλος ἀναγκάζει ἡμᾶς εὐωχουμένους ἐσθίειν καὶ μὴ βουλομένους, ἀλλὰ κοσμίως ἡμῖν παρατίθησι τὴν τράπεζαν σιγῶν; ]
10.43[ καὶ Ξενοφῶν δʼ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Παιδείας ποιεῖ τὸν Κῦρον τάδε λέγοντα· ]
11.14[ Ξενοφῶν καὶ ἢν πολὺ ὁ αὐτὰρ αὐτὰρ αὐτὰρ δʼ μὴν δʼ γὰρ δὲ ὁ ἔπειτα ὅ ἐν ἐκπώματα ἐξ ηὔξηται Οἰδίπους διογενὴς χρύσεον γʼ ὀγδόῳ ἢν ἀδίκων ἐν διʼ ἥρως ἔμπλησεν ὡς Παιδείας μὲν φανερῶς αὐτοῖς ἐκπώματα ξανθὸς καλὸν φράσθη περὶ ὡς ᾖ ἡ τοῖς Πολυνείκης δέπας παρακείμενα Περσῶν πλεῖστα μεμηχανημένα ἀδικία υἱοῖς πρῶτα ἡδέος πατρὸς λέγων ἔχωσιν, τε κατηράσατο μὲν οἴνου ἑοῖο γράφει, οὐδὲν καὶ, Οἰδιπόδῃ. τιμήεντα καὶ τούτῳ τούτῳ αἰσχροκέρδεια ὡς καλὴν γέρα ταῦτα καλλωπίζονται αἰσχύνονται. ὁ παρέθηκε, · · . τὴν τράπεζαν μέγα κυκλικὴν ἀργυρέην οἳ Θηβαίδα Κάδμοιο κακὸν πεποιηκώς θεόφρονος ἔμπεσε φησιν· θυμῷ, , ὅτι αἶψα αὐτῷ δὲ παρέθηκαν παισὶν ἔκπωμα ἑοῖσι ὃ μετʼ ἀπηγορεύκει ἀμφοτέροισιν, ἐπαρὰς λέγων ἀργαλέας οὕτως ἠρᾶτο· ( θεῶν δʼ οὐ λάνθανʼ Ἐρινύν) , ὡς οὔ οἱ πατρώιʼ ἐνηέι ἐν φιλότητι δάσσαιντʼ, ἀμφοτέροισι δʼ αἰεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε... ]
11.29[ Ξενοφῶν Ἀναβάσεως πρώτῳ· ]
11.51[ καὶ Ξενοφῶν δʼ ἐν τῇ ζʹ τῆς Ἀναβάσεως διηγούμενος τὸ παρὰ τῷ Θρᾳκὶ Σεύθῃ συμπόσιον γράφει οὕτως· ]
11.51[ ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν σὺν τοῖς μετʼ αὐτοῦ εἰσῆλθε πρὸς τὸν Σεύθην, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θρᾴκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔτεινον. ]
11.66[ ΚΩΘΩΝ Λακωνικὸν ποτήριον, οὗ μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν αʹ Κύρου Παιδείας. ]
11.94[ Ξενοφῶν δʼ ἐν ὀγδόῳ Παιδείας προχοίδας τινὰς λέγει κύλικας γράφων ὧδε( ὁ δὲ λόγος ἐστὶν αὐτῷ περὶ Περσῶν) · ]
11.111[ ἀλλὰ μήν, πρὸς θεῶν, ὁ Ποντιανὸς ἔφη, οὐ δεόντως ἐκ μεγάλων πίνετε ποτηρίων, τὸν ἥδιστον καὶ χαριέστατον Ξενοφῶντα πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες, ὃς ἐν τῷ Συμποσίῳ φησίν· ]
11.112[ εἰς ταῦτά τις ἀποβλέπων τὰ τοῦ καλοῦ Ξενοφῶντος ἐπιγινώσκειν δυνήσεται ἣν εἶχε πρὸς αὐτὸν ὁ λαμπρότατος Πλάτων ζηλοτυπίαν, ἢ τάχα φιλονίκως εἶχον ἀρχῆθεν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ ἄνδρες οὗτοι, αἰσθόμενοι τῆς ἰδίας ἑκάτερος ἀρετῆς, καὶ ἴσως καὶ περὶ πρωτείων διεφέροντο, οὐ μόνον ἐξ ὧν περὶ Κύρου εἰρήκασι τεκμαιρομένοις ἡμῖν, ἀλλὰ κἀκ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων. ]
11.112[ κἀν τῷ περὶ Ψυχῆς δὲ ὁ Πλάτων καταλεγόμενος ἕκαστον τῶν παρατυχόντων οὐδὲ κατὰ μικρὸν τοῦ Ξενοφῶντος μέμνηται. ]
11.112[ πάλιν ὁ μὲν Ξενοφῶν συναναβὰς Κύρῳ εἰς Πέρσας μετὰ τῶν μυρίων Ἑλλήνων καὶ ἀκριβῶς εἰδὼς τὴν προδοσίαν τοῦ Θεσσαλοῦ Μένωνος, ὅτι αὐτὸς αἴτιος ἐγένετο τοῖς περὶ Κλέαρχον τῆς ἀπωλείας τῆς ὑπὸ Τισσαφέρνου γενομένης, καὶ οἷός τις ἦν τὸν τρόπον, ὡς χαλεπός, ὡς ἀσελγής, διηγησαμένου· ]
11.114[ ὁ γὰρ δεύτερος ὑπό τινων Ξενοφῶντος εἶναι λέγεται, ὡς καὶ ἡ Ἀλκυὼν Λέοντος τοῦ Ἀκαδημαικοῦ, ὥς φησι Νικίας Νικαεύς. ]
12.2[ καί μοι δοκεῖ καὶ ὁ καλὸς ἡμῶν Ξενοφῶν τὸν περὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ τὴν Ἀρετὴν μῦθον ἐντεῦθεν πεπλακέναι κατὰ γὰρ τὸν Ἐμπεδοκλέα· ]
12.10[ Ξενοφῶν δὲ ἐν ὀγδόῳ Παιδείας ἐχρῶντο, φησίν, ἔτι τότε τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ καὶ τῇ Μήδων στολῇ καὶ ἁβρότητι. ]
12.63[ διὸ καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐν τοῖς Ἀπομνημονεύμασί φησιν ὅτι πολλάκις ἐνουθέτει αὐτὸν ὁ Σωκράτης καὶ τὴν ἠθοποιίαν πλάσας τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Ἡδονῆς εἰσῆγεν. ]
13.54[ τὸ δʼ αὐτὸ καὶ Σωκράτης ἐμαντεύσατο περὶ Θεοδότης τῆς Ἀθηναίας, ὥς φησι Ξενοφῶν ἐν Ἀπομνημονεύμασιν· ]
14.1[ Ξενοφῶντος δὲ τὸν Ἀγησίλαον... ]
14.3[ γελωτοποιῶν δὲ μέμνηται Ξενοφῶν ἐν τῷ Συμποσίῳ Φιλίππου μέν, περὶ οὗ καὶ οὑτωσὶ λέγει· ]
14.65[ ΦΟΙΝΙΚΕΣ Ξενοφῶν μὲν ἐν βʹ Ἀναβάσεώς φησιν· ]
14.68[ Ξενοφῶν ἐν Οἰκονομικῷ· ]
15.15[ ἐκδόντος γὰρ τούτου πέντε μὲν βιβλία Περὶ τῶν παρὰ Θεοφράστῳ [+] ἐν τοῖς περὶ Ἠθῶν καθʼ ἱστορίαν καὶ λέξιν ζητουμένων, ἕκτον δὲ περὶ τῶν ἐν τοῖς Ἠθικοῖς Νικομαχείοις Ἀριστοτέλους, ἐννοίας ἀμφιλαφεῖς παραθεμένου περὶ τοῦ παρὰ Ἀντιφῶντι τῷ τραγῳδιοποιῷ Πληξίππου καὶ πλεῖστα ὅσα καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀντιφῶντος εἰπόντος, σφετερισάμενος καὶ ταῦτα ἐπέγραψέν τι βιβλίον Περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντι [+] ἐν τοῖς Ἀπομνημονεύμασιν Ἀντιφῶντος, οὐδὲν ἴδιον προσεξευρών, ὥσπερ κἀν τῷ Περὶ τοῦ λυγίνου στεφάνου. ]
15.34[ ἢ οὐκ οἴδατε καὶ τὸν καλὸν Ξενοφῶντα ἐν τῷ Συμποσίῳ ποιοῦντα τὸν Σωκράτην τοιαυτὶ λέγοντα· ]

 

Catalog of Authors and Works

The Catalog of the Digital Athenaeus project is populated with forms deriving from the linguistic extraction and annotation of expressions about names of authors and works in the Greek text of the Deipnosophists (ed. Kaibel). The tool is complementary to the Named Entities Digger and the Named Entities Concordance.

This is the first version of the Catalog, which is complete, based on semi-automatic methods, and linked to external resources. Results are currently analyzed for further disambiguation, NE relation, and coreference resolution. Forthcoming versions of the catalog will allow to search Greek forms and will be enriched with data from other sources to be part of a text-based catalog of ancient Greek authors and works that will be made accessible in the Linked Ancient Greek and Latin (LAGL) project. For more information, see the bibliography of the Digital Athenaeus project.

Search Fields

Output Fields

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License