Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
S. Douglas Olson, Athenaeus' Index of Authors, Texts, and Persons

Where Name='Demetrius I Poliorcetes'

# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5715Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571010.414f10.710.7
10.7
10.7
10.7
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5716Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571010.415a10.710.7
10.7
10.7
10.7
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5717Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571212.535f12.5012.50
12.50
12.50
12.50
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5718Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571212.536a12.5012.50
12.50
12.50
12.50
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5719Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.577c13.3813.38
13.38
13.38
13.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5720Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.577d13.38
13.39
Vote13.38
13.39
13.38 - 13.39
13.38 - 13.39
13.3813.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5721Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.577e13.3913.39
13.39
13.39
13.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5722Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.577f13.39
13.40
Vote13.39
13.40
13.39 - 13.40
13.39 - 13.40
13.3913.40
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5723Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.578a13.4013.40
13.40
13.40
13.40
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5724Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.578b13.40
13.41
Vote13.40
13.41
13.40 - 13.41
13.40 - 13.41
13.4013.41
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5725Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.579a13.4213.42
13.42
13.42
13.42
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5726Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.593a13.63
13.64
Vote13.63
13.64
13.63 - 13.64
13.63 - 13.64
13.6313.64
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5727Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571313.610e13.9213.92
13.92
13.92
13.92
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5728Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571414.614e14.314.3
14.3
14.3
14.3
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5729Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571414.614f14.314.3
14.3
14.3
14.3
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5730Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571414.615a14.3
14.4
Vote14.3
14.4
14.3 - 14.4
14.3 - 14.4
14.314.4
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5731Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #2571515.697a15.5215.52
15.52
15.52
15.52
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5732Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25733.101e3.593.59
3.59
3.59
3.59
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5733Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25744.128b4.14.1
4.1
4.1
4.1
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5734Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25755.206d5.39
5.40
Vote5.39
5.40
5.39 - 5.40
5.39 - 5.40
5.395.40
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5735Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25755.210d5.46note5.46
5.46
5.46
5.46
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5736Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.244f6.456.45
6.45
6.45
6.45
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5737Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.252f6.61
6.62
Vote6.61
6.62
6.61 - 6.62
6.61 - 6.62
6.616.62
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5738Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.253a6.626.62
6.62
6.62
6.62
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5739Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.253b6.626.62
6.62
6.62
6.62
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5740Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.253c6.626.62
6.62
6.62
6.62
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5741Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.253d6.62
6.63
Vote6.62
6.63
6.62 - 6.63
6.62 - 6.63
6.626.63
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5742Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.253e6.636.63
6.63
6.63
6.63
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5743Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.253f6.63
6.64
Vote6.63
6.64
6.63 - 6.64
6.63 - 6.64
6.636.64
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5744Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.254a6.646.64
6.64
6.64
6.64
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5745Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.255b6.666.66
6.66
6.66
6.66
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5746Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.255c6.66
6.67
Vote6.66
6.67
6.66 - 6.67
6.66 - 6.67
6.666.67
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
5747Demetrius I Poliorcetesson of Antigonus IBervei #25766.261b6.77
6.78
Vote6.77
6.78
6.77 - 6.78
6.77 - 6.78
6.776.78

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.650d-e)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License