Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
S. Douglas Olson, Athenaeus' Index of Authors, Texts, and Persons

Where Name='Callixeinus of Rhodes'

# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4379Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.203e5.36
5.37
Vote5.36
5.37
5.36 - 5.37
5.36 - 5.37
5.365.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4380Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.203f5.375.37
5.37
5.37
5.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4381Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.204a5.375.37
5.37
5.37
5.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4382Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.204b5.375.37
5.37
5.37
5.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4383Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.204c5.375.37
5.37
5.37
5.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4384Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.204d5.37
5.38
Vote5.37
5.38
5.37 - 5.38
5.37 - 5.38
5.375.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4385Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.204e5.385.38
5.38
5.38
5.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4386Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.204f5.385.38
5.38
5.38
5.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4387Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.205a5.385.38
5.38
5.38
5.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4388Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.205b5.385.38
5.38
5.38
5.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4389Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.205c5.385.38
5.38
5.38
5.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4390Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.205d5.38
5.39
Vote5.38
5.39
5.38 - 5.39
5.38 - 5.39
5.385.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4391Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.205e5.395.39
5.39
5.39
5.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4392Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.205f5.395.39
5.39
5.39
5.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4393Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.206a5.395.39
5.39
5.39
5.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4394Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.206b5.395.39
5.39
5.39
5.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4395Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 155.206c5.395.39
5.39
5.39
5.39
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4396Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 2a1111.472a11.4311.43
11.43
11.43
11.43
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4397Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 2c1111.483e11.6611.66
11.66
11.66
11.66
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4398Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 2c1111.483f11.66
11.67
Vote11.66
11.67
11.66 - 11.67
11.66 - 11.67
11.6611.67
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4399Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 2d99.387d9.389.38
9.38
9.38
9.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4400Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.196a5.255.25
5.25
5.25
5.25
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4401Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.196b5.255.25
5.25
5.25
5.25
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4402Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.196c5.255.25
5.25
5.25
5.25
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4403Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.196d5.255.25
5.25
5.25
5.25
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4404Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.196e5.25
5.26
Vote5.25
5.26
5.25 - 5.26
5.25 - 5.26
5.255.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4405Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.196f5.265.26
5.26
5.26
5.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4406Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.197a5.265.26
5.26
5.26
5.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4407Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.197b5.265.26
5.26
5.26
5.26
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4408Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.197c5.26
5.27
Vote5.26
5.27
5.26 - 5.27
5.26 - 5.27
5.265.27
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4409Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.197d5.275.27
5.27
5.27
5.27
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4410Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.197e5.275.27
5.27
5.27
5.27
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4411Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.197f5.275.27
5.27
5.27
5.27
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4412Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.198a5.275.27
5.27
5.27
5.27
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4413Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.198b5.275.27
5.27
5.27
5.27
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4414Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.198c5.27
5.28
Vote5.27
5.28
5.27 - 5.28
5.27 - 5.28
5.275.28
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4415Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.198d5.285.28
5.28
5.28
5.28
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4416Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.198e5.285.28
5.28
5.28
5.28
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4417Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.198f5.285.28
5.28
5.28
5.28
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4418Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.199a5.285.28
5.28
5.28
5.28
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4419Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.199b5.28
5.29
Vote5.28
5.29
5.28 - 5.29
5.28 - 5.29
5.285.29
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4420Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.199c5.295.29
5.29
5.29
5.29
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4421Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.199d5.295.29
5.29
5.29
5.29
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4422Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.199e5.29
5.30
Vote5.29
5.30
5.29 - 5.30
5.29 - 5.30
5.295.30
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4423Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.199f5.305.30
5.30
5.30
5.30
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4424Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.200a5.305.30
5.30
5.30
5.30
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4425Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.200b5.30
5.31
Vote5.30
5.31
5.30 - 5.31
5.30 - 5.31
5.305.31
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4426Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.200c5.315.31
5.31
5.31
5.31
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4427Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.200d5.315.31
5.31
5.31
5.31
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4428Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.200e5.315.31
5.31
5.31
5.31
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4429Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.200f5.31
5.32
Vote5.31
5.32
5.31 - 5.32
5.31 - 5.32
5.315.32
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4430Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.201a5.325.32
5.32
5.32
5.32
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4431Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.201b5.325.32
5.32
5.32
5.32
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4432Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.201c5.32
5.33
Vote5.32
5.33
5.32 - 5.33
5.32 - 5.33
5.325.33
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4433Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.201d5.335.33
5.33
5.33
5.33
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4434Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.201e5.335.33
5.33
5.33
5.33
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4435Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.201f5.335.33
5.33
5.33
5.33
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4436Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.202a5.33
5.34
Vote5.33
5.34
5.33 - 5.34
5.33 - 5.34
5.335.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4437Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.202b5.345.34
5.34
5.34
5.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4438Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.202c5.345.34
5.34
5.34
5.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4439Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.202d5.345.34
5.34
5.34
5.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4440Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.202e5.345.34
5.34
5.34
5.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4441Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.202f5.34
5.35
Vote5.34
5.35
5.34 - 5.35
5.34 - 5.35
5.345.35
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4442Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.203a5.355.35
5.35
5.35
5.35
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4443Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 255.203b5.35
5.36
Vote5.35
5.36
5.35 - 5.36
5.35 - 5.36
5.355.36
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4444Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 31111.474e11.48
11.49
Vote11.48
11.49
11.48 - 11.49
11.48 - 11.49
11.4811.49
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4445Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 41515.677c15.2015.20
15.20
15.20
15.20
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4446Callixeinus of RhodeshistorianFGrH627F 41515.677d15.20
15.21
Vote15.20
15.21
15.20 - 15.21
15.20 - 15.21
15.2015.21
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4447Callixeinus of Rhodeshistorian55.209f5.455.45
5.45
5.45
5.45
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
4448Callixeinus of Rhodeshistorian55.210a5.455.45
5.45
5.45
5.45

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.650d-e)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License