Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
S. Douglas Olson, Athenaeus' Index of Authors, Texts, and Persons

Where Name='Anacreon of Teos'

# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1201Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3521515.671e15.1115.11
15.11
15.11
15.11
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1202Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3521515.671f15.11
15.12
Vote15.11
15.12
15.11 - 15.12
15.11 - 15.12
15.1115.12
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1203Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3521515.673d15.14
15.15
Vote15.14
15.15
15.14 - 15.15
15.14 - 15.15
15.1415.15
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1204Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG356a.1-51111.475c11.49
11.50
Vote11.49
11.50
11.49 - 11.50
11.49 - 11.50
11.4911.50
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1205Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3561010.427a10.28
10.29
Vote10.28
10.29
10.28 - 10.29
10.28 - 10.29
10.2810.29
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1206Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3581313.599c13.7213.72
13.72
13.72
13.72
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1207Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3581313.599d13.7213.72
13.72
13.72
13.72
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1208Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3601313.564d13.1713.17
13.17
13.17
13.17
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1209Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3631515.687e15.3615.36
15.36
15.36
15.36
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1210Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3721212.533e12.45
12.46
Vote12.45
12.46
12.45 - 12.46
12.45 - 12.46
12.4512.46
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1211Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG373.1-21111.472e11.44
11.45
Vote11.44
11.45
11.44 - 11.45
11.44 - 11.45
11.4411.45
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1212Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG373.1-21414.646d14.5514.55
14.55
14.55
14.55
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1213Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG374.1-31414.635c14.36
14.37
Vote14.36
14.37
14.36 - 14.37
14.36 - 14.37
14.3614.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1214Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3741414.634c14.3514.35
14.35
14.35
14.35
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1215Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3741414.634f14.3614.36
14.36
14.36
14.36
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1216Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG37544.177a4.794.79
4.79
4.79
4.79
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1217Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3831111.475f11.5011.50
11.50
11.50
11.50
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1218Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3881212.533f12.4612.46
12.46
12.46
12.46
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1219Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3881212.534a12.4612.46
12.46
12.46
12.46
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1220Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3881212.534b12.46
12.47
Vote12.46
12.47
12.46 - 12.47
12.46 - 12.47
12.4612.47
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1221Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3891010.433f10.4310.43
10.43
10.43
10.43
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1222Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG39011.21a1.37
1.38
Vote1.37
1.38
1.37 - 1.38
1.37 - 1.38
1.371.38
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1223Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3961111.782a11.17
11.18
Vote11.17
11.18
11.17 - 11.18
11.17 - 11.18
11.1711.18
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1224Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG3971515.674d15.1615.16
15.16
15.16
15.16
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1225Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG408.1-399.396d9.549.54
9.54
9.54
9.54
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1226Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4091010.430d10.35
10.36
Vote10.35
10.36
10.35 - 10.36
10.35 - 10.36
10.3510.36
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1227Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4101515.674c15.1615.16
15.16
15.16
15.16
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1228Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4151010.427d10.3010.30
10.30
10.30
10.30
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1229Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4271010.446f10.6610.66
10.66
10.66
10.66
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1230Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4271010.447a10.66
10.67
Vote10.66
10.67
10.66 - 10.67
10.66 - 10.67
10.6610.67
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1231Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4331111.498c11.9911.99
11.99
11.99
11.99
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1232Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4341515.671e15.1115.11
15.11
15.11
15.11
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1233Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4341515.676c15.1815.18
15.18
15.18
15.18
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1234Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG43511.12a1.201.20
1.20
1.20
1.20
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1235Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG43666.229b6.14
6.15
Vote6.14
6.15
6.14 - 6.15
6.14 - 6.15
6.146.15
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1236Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG47244.182e4.804.80
4.80
4.80
4.80
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1237Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4811515.690b15.4115.41
15.41
15.41
15.41
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1238Anacreon of Teoslyric and elegiac poetPMG4811515.690c15.4115.41
15.41
15.41
15.41
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1239Anacreon of Teoslyric and elegiac poetWest2 ed.eleg fr 21111.463a11.7
11.8
Vote11.7
11.8
11.7 - 11.8
11.7 - 11.8
11.711.8
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1240Anacreon of Teoslyric and elegiac poetWest2 ed.eleg fr 41111.460c11.211.2
11.2
11.2
11.2
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1241Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1010.429b10.33
10.34
Vote10.33
10.34
10.33 - 10.34
10.33 - 10.34
10.3310.34
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1242Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1313.598c13.7113.71
13.71
13.71
13.71
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1243Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1313.599c13.7213.72
13.72
13.72
13.72
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1244Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1313.599d13.7213.72
13.72
13.72
13.72
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1245Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1313.600d13.7413.74
13.74
13.74
13.74
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1246Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1313.600e13.7413.74
13.74
13.74
13.74
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1247Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1414.635c14.36
14.37
Vote14.36
14.37
14.36 - 14.37
14.36 - 14.37
14.3614.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1248Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1414.635d14.3714.37
14.37
14.37
14.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1249Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1414.635e14.3714.37
14.37
14.37
14.37
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1250Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1414.639a14.4314.43
14.43
14.43
14.43
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1251Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1515.673d15.14
15.15
Vote15.14
15.15
15.14 - 15.15
15.14 - 15.15
15.1415.15
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1252Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1515.673e15.1515.15
15.15
15.15
15.15
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1253Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1515.674a15.1515.15
15.15
15.15
15.15
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1254Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1515.678d15.2215.22
15.22
15.22
15.22
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1255Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1515.693f15.48
15.49
Vote15.48
15.49
15.48 - 15.49
15.48 - 15.49
15.4815.49
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1256Anacreon of Teoslyric and elegiac poet1515.694a15.4915.49
15.49
15.49
15.49
# Name Identifier Sub-Identifier Prosopographical Reference Prosopographical Reference id Work Edition Edition id Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel Reference Vote Note Reference Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
1257Anacreon of Teoslyric and elegiac poet44.175e4.77
4.78
Vote4.77
4.78
4.77 - 4.78
4.77 - 4.78
4.774.78

Search Fields

Additional Output Fields

Examples of Combined Search Results

* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.650d-e)

 

Digital Athenaeus Project     Creative Commons License