Loading, please wait...
Please wait...

Digital Athenaeus
G. Kaibel: Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri 15 - Index Scriptorum

Where Name='DORIO'

# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3576DORIO88.337b8.17
8.18
Votecf. de eo8.17
8.18
8.17 - 8.18
8.17 - 8.18
8.178.18
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3577DORIO88.337c8.18cf. de eo8.18
8.18
8.18
8.18
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3578DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων33.118b3.873.87
3.87
3.87
3.87
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3579DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων33.118c3.873.87
3.87
3.87
3.87
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3580DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.282c7.16
7.17
Vote7.16
7.17
7.16 - 7.17
7.16 - 7.17
7.167.17
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3581DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.282d7.177.17
7.17
7.17
7.17
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3582DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.282e7.17
7.18
Vote7.17
7.18
7.17 - 7.18
7.17 - 7.18
7.177.18
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3583DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.287c7.287.28
7.28
7.28
7.28
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3584DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.294d7.437.43
7.43
7.43
7.43
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3585DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.304c7.687.68
7.68
7.68
7.68
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3586DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.304f7.707.70
7.70
7.70
7.70
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3587DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.306e7.777.77
7.77
7.77
7.77
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3588DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.306f7.777.77
7.77
7.77
7.77
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3589DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.309e7.83
7.84
Vote7.83
7.84
7.83 - 7.84
7.83 - 7.84
7.837.84
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3590DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.312d7.907.90
7.90
7.90
7.90
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3591DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.313e7.93
7.94
Vote7.93
7.94
7.93 - 7.94
7.93 - 7.94
7.937.94
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3592DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.315c7.97
7.98
Vote7.97
7.98
7.97 - 7.98
7.97 - 7.98
7.977.98
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3593DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.315d7.987.98
7.98
7.98
7.98
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3594DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.315f7.997.99
7.99
7.99
7.99
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3595DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.319d7.111
7.112
Vote7.111
7.112
7.111 - 7.112
7.111 - 7.112
7.1117.112
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3596DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.320d7.114
7.115
Vote7.114
7.115
7.114 - 7.115
7.114 - 7.115
7.1147.115
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3597DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.321c7.1177.117
7.117
7.117
7.117
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3598DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.322e7.1207.120
7.120
7.120
7.120
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3599DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.327f7.133
7.134
Vote7.133
7.134
7.133 - 7.134
7.133 - 7.134
7.1337.134
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3600DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.328b7.1367.136
7.136
7.136
7.136
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3601DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.328e7.1377.137
7.137
7.137
7.137
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3602DORIOἐν τῷ περὶ Ἰχθύων77.330a7.1397.139
7.139
7.139
7.139
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3603DORIOlibro non nominato77.305e7.72v. infra p. 611 adn. 17.72
7.72
7.72
7.72
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3604DORIOlibro non nominato77.309b7.82
7.83
Votev. infra p. 611 adn. 17.82
7.83
7.82 - 7.83
7.82 - 7.83
7.827.83
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3605DORIOlibro non nominato77.309f7.84v. infra p. 611 adn. 17.84
7.84
7.84
7.84
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3606DORIOlibro non nominato77.312f7.91v. infra p. 611 adn. 17.91
7.91
7.91
7.91
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3607DORIOlibro non nominato77.316b7.100v. infra p. 611 adn. 17.100
7.100
7.100
7.100
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3608DORIOlibro non nominato77.322b7.119v. infra p. 611 adn. 17.119
7.119
7.119
7.119
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3609DORIOlibro non nominato77.323a7.121
7.122
Votev. infra p. 611 adn. 17.121
7.122
7.121 - 7.122
7.121 - 7.122
7.1217.122
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3610DORIOlibro non nominato77.328d7.137v. infra p. 611 adn. 17.137
7.137
7.137
7.137
# Name Ethnicon 1 Ethnicon 2 Ethnicon 3 Characterization Note Work Sub Work Note (Work) Passage Athenaeus Book Casaubon Reference Kaibel reference Vote Asterisk Note (Reference) Read Greek Text (Perseus) Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) Annotate with Perseids
3611DORIOlibro non nominato77.328f7.137v. infra p. 611 adn. 17.137
7.137
7.137
7.137